Tracklist:

Disc One

01. Humanity
02. Lorelei
03. Wind of Change
04. Send Me an Angel
05. You and I
06. Holiday
07. Still Loving You
08. The Future Never Dies
09. Moment of Glory
10. Living for Tomorrow
11. Does Anyone Know
12. Believe in Love
13. When Love Kills Love
14. Under the Same Sun
15. The Best Is Yet to Come

Disc Two

01. Raised on Rock
02. Hour 1
03. The Game of Life
04. Rock Zone
05. Don’t Believe Her
06. No One Like You
07. Rock You Like a Hurricane
08. Blackout
09. Bad Boys Running Wild
10. Can’t Live Without You
11. He’s a Woman – She’s a Man
12. Pictured Life
13. Make It Real
14. Rhythm of Love
15. Can’t Explain
16. Remember the Good Times [Retro Garage Mix]
17. Wild Child
18. Alien Nation
19. The Good Die Young
20. We Will Rise Again

Log:

CD 1:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Îò÷¸ò EAC îá èçâëå÷åíèè, âûïîëíåííîì 31. îêòÿáðÿ 2010, 13:43

Scorpions / Scorpions – Greatest Hits CD1

Äèñêîâîä: Optiarc DVD RW AD-5200A Adapter: 0 ID: 0

Ðåæèì ÷òåíèÿ : Äîñòîâåðíîñòü
Èñïîëüçîâàíèå òî÷íîãî ïîòîêà : Äà
Îòêëþ÷åíèå êýøà àóäèî : Äà
Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé C2 : Íåò

Êîððåêöèÿ ñìåùåíèÿ ïðè ÷òåíèè : 48
Ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü îáëàñòè Lead-in è Lead-out : Íåò
Çàïîëíåíèå ïðîïóùåííûõ ñýìïëîâ òèøèíîé : Äà
Óäàëåíèå áëîêîâ ñ òèøèíîé â íà÷àëå è êîíöå : Íåò
Ïðè âû÷èñëåíèÿõ CRC èñïîëüçîâàëèñü íóëåâûå ñýìïëû : Äà
Èíòåðôåéñ : Âñòðîåííûé Win32-èíòåðôåéñ äëÿ Win NT/2000

Âûõîäíîé ôîðìàò : Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîäèðîâùèê
Âûáðàííûé áèòðåéò : 128 kBit/s
Êà÷åñòâî : Âûñîêèé
Äîáàâëåíèå ID3-òýãà : Íåò
Óòèëèòà ñæàòèÿ : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû : -8 -V %s

TOC èçâëå÷¸ííîãî CD

Òðåê | Ñòàðò | Äëèòåëüíîñòü | Íà÷àëüíûé ñåêòîð | Êîíå÷íûé ñåêòîð
———————————————————————
1 | 0:00.00 | 4:50.28 | 0 | 21777
2 | 4:50.28 | 4:34.68 | 21778 | 42395
3 | 9:25.21 | 5:14.45 | 42396 | 65990
4 | 14:39.66 | 4:34.47 | 65991 | 86587
5 | 19:14.38 | 6:16.57 | 86588 | 114844
6 | 25:31.20 | 6:32.12 | 114845 | 144256
7 | 32:03.32 | 6:11.73 | 144257 | 172154
8 | 38:15.30 | 4:05.51 | 172155 | 190580
9 | 42:21.06 | 5:09.64 | 190581 | 213819
10 | 47:30.70 | 7:15.45 | 213820 | 246489
11 | 54:46.40 | 5:58.38 | 246490 | 273377
12 | 60:45.03 | 4:51.42 | 273378 | 295244
13 | 65:36.45 | 3:42.30 | 295245 | 311924
14 | 69:19.00 | 4:54.55 | 311925 | 334029
15 | 74:13.55 | 4:33.42 | 334030 | 354546

Õàðàêòåðèñòèêè äèàïàçîíà èçâëå÷åíèÿ è ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ

Âûáðàííûé äèàïàçîí

Èìÿ ôàéëà H:\Scorpions [2010] Greatest Hits\Disc One\Scorpions – Greatest Hits CD1.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî äèàïàçîíà 99.9 %
CRC òåñòà BDC45E85
CRC êîïèè BDC45E85
Êîïèðîâàíèå… OK

Îøèáîê íå ïðîèçîøëî

AccurateRip: ñâîäêà

Òðåê 1 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 2 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 3 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 4 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 5 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 6 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 7 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 8 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 9 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 10 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 11 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 12 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 13 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 14 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 15 íåò â áàçå äàííûõ

Íè îäíîãî òðåêà íåò â áàçå AccurateRip

Êîíåö îò÷¸òà

CD 2:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Îò÷¸ò EAC îá èçâëå÷åíèè, âûïîëíåííîì 31. îêòÿáðÿ 2010, 14:27

Scorpions / Scorpions – Greatest Hits CD2

Äèñêîâîä: Optiarc DVD RW AD-5200A Adapter: 0 ID: 0

Ðåæèì ÷òåíèÿ : Äîñòîâåðíîñòü
Èñïîëüçîâàíèå òî÷íîãî ïîòîêà : Äà
Îòêëþ÷åíèå êýøà àóäèî : Äà
Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé C2 : Íåò

Êîððåêöèÿ ñìåùåíèÿ ïðè ÷òåíèè : 48
Ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü îáëàñòè Lead-in è Lead-out : Íåò
Çàïîëíåíèå ïðîïóùåííûõ ñýìïëîâ òèøèíîé : Äà
Óäàëåíèå áëîêîâ ñ òèøèíîé â íà÷àëå è êîíöå : Íåò
Ïðè âû÷èñëåíèÿõ CRC èñïîëüçîâàëèñü íóëåâûå ñýìïëû : Äà
Èíòåðôåéñ : Âñòðîåííûé Win32-èíòåðôåéñ äëÿ Win NT/2000

Âûõîäíîé ôîðìàò : Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîäèðîâùèê
Âûáðàííûé áèòðåéò : 128 kBit/s
Êà÷åñòâî : Âûñîêèé
Äîáàâëåíèå ID3-òýãà : Íåò
Óòèëèòà ñæàòèÿ : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû : -8 -V %s

TOC èçâëå÷¸ííîãî CD

Òðåê | Ñòàðò | Äëèòåëüíîñòü | Íà÷àëüíûé ñåêòîð | Êîíå÷íûé ñåêòîð
———————————————————————
1 | 0:00.00 | 3:55.38 | 0 | 17662
2 | 3:55.38 | 3:22.15 | 17663 | 32827
3 | 7:17.53 | 4:03.01 | 32828 | 51053
4 | 11:20.54 | 3:16.54 | 51054 | 65807
5 | 14:37.33 | 4:51.11 | 65808 | 87643
6 | 19:28.44 | 3:54.11 | 87644 | 105204
7 | 23:22.55 | 4:12.02 | 105205 | 124106
8 | 27:34.57 | 3:48.52 | 124107 | 141258
9 | 31:23.34 | 3:55.56 | 141259 | 158939
10 | 35:19.15 | 3:42.18 | 158940 | 175607
11 | 39:01.33 | 3:13.02 | 175608 | 190084
12 | 42:14.35 | 3:17.69 | 190085 | 204928
13 | 45:32.29 | 3:50.09 | 204929 | 222187
14 | 49:22.38 | 3:48.25 | 222188 | 239312
15 | 53:10.63 | 3:21.72 | 239313 | 254459
16 | 56:32.60 | 4:23.25 | 254460 | 274209
17 | 60:56.10 | 4:15.49 | 274210 | 293383
18 | 65:11.59 | 5:43.23 | 293384 | 319131
19 | 70:55.07 | 5:11.68 | 319132 | 342524
20 | 76:07.00 | 3:48.38 | 342525 | 359662

Õàðàêòåðèñòèêè äèàïàçîíà èçâëå÷åíèÿ è ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ

Âûáðàííûé äèàïàçîí

Èìÿ ôàéëà H:\Scorpions [2010] Greatest Hits\Disc Two\Scorpions – Greatest Hits CD2.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî äèàïàçîíà 100.0 %
CRC òåñòà 4225B405
CRC êîïèè 4225B405
Êîïèðîâàíèå… OK

Îøèáîê íå ïðîèçîøëî

AccurateRip: ñâîäêà

Òðåê 1 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 2 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 3 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 4 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 5 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 6 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 7 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 8 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 9 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 10 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 11 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 12 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 13 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 14 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 15 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 16 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 17 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 18 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 19 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 20 íåò â áàçå äàííûõ

Íè îäíîãî òðåêà íåò â áàçå AccurateRip

Êîíåö îò÷¸òà

Cue:

CD 1:

REM GENRE “Hard Rock”
REM DATE 2010
REM DISCID ED12770F
REM COMMENT “ExactAudioCopy v0.99pb5”
PERFORMER “Scorpions”
TITLE “Greatest Hits CD1”
FILE “Scorpions – Greatest Hits CD1.flac” WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE “Humanity “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE “Lorelei “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 04:48:28
INDEX 01 04:50:28
TRACK 03 AUDIO
TITLE “Wind of Change”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 09:23:21
INDEX 01 09:25:21
TRACK 04 AUDIO
TITLE “Send Me an Angel”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 14:37:66
INDEX 01 14:39:66
TRACK 05 AUDIO
TITLE “You and I “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 19:12:38
INDEX 01 19:14:38
TRACK 06 AUDIO
TITLE “Holiday”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 25:29:20
INDEX 01 25:31:20
TRACK 07 AUDIO
TITLE “Still Loving You”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 32:01:32
INDEX 01 32:03:32
TRACK 08 AUDIO
TITLE “The Future Never Dies “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 38:13:30
INDEX 01 38:15:30
TRACK 09 AUDIO
TITLE “Moment of Glory”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 42:19:06
INDEX 01 42:21:06
TRACK 10 AUDIO
TITLE “Living for Tomorrow”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 47:28:70
INDEX 01 47:30:70
TRACK 11 AUDIO
TITLE “Does Anyone Know”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 54:44:40
INDEX 01 54:46:40
TRACK 12 AUDIO
TITLE “Believe in Love”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 60:43:03
INDEX 01 60:45:03
TRACK 13 AUDIO
TITLE “When Love Kills Love”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 65:34:45
INDEX 01 65:36:45
TRACK 14 AUDIO
TITLE “Under the Same Sun”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 69:17:00
INDEX 01 69:19:00
TRACK 15 AUDIO
TITLE “The Best Is Yet to Come “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 00 74:11:55
INDEX 01 74:13:55

CD 2:

REM GENRE “Hard Rock”
REM DATE 2010
REM DISCID 3A12BB14
REM COMMENT “ExactAudioCopy v0.99pb5”
PERFORMER “Scorpions”
TITLE “Greatest Hits CD2”
FILE “Scorpions – Greatest Hits CD2.flac” WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE “Raised on Rock “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE “Hour 1 “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 03:55:38
TRACK 03 AUDIO
TITLE “The Game of Life “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 07:17:53
TRACK 04 AUDIO
TITLE “Rock Zone”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 11:20:54
TRACK 05 AUDIO
TITLE “Don’t Believe Her”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 14:37:33
TRACK 06 AUDIO
TITLE “No One Like You”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 19:28:44
TRACK 07 AUDIO
TITLE “Rock You Like a Hurricane”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 23:22:55
TRACK 08 AUDIO
TITLE “Blackout”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 27:34:57
TRACK 09 AUDIO
TITLE “Bad Boys Running Wild”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 31:23:34
TRACK 10 AUDIO
TITLE “Can’t Live Without You”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 35:19:15
TRACK 11 AUDIO
TITLE “He’s a Woman – She’s a Man”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 39:01:33
TRACK 12 AUDIO
TITLE “Pictured Life”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 42:14:35
TRACK 13 AUDIO
TITLE “Make It Real”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 45:32:29
TRACK 14 AUDIO
TITLE “Rhythm of Love”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 49:22:38
TRACK 15 AUDIO
TITLE “Can’t Explain”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 53:10:63
TRACK 16 AUDIO
TITLE “Remember the Good Times [Rerro Garage Mix]”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 56:32:60
TRACK 17 AUDIO
TITLE “Wild Child”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 60:56:10
TRACK 18 AUDIO
TITLE “Alien Nation”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 65:11:59
TRACK 19 AUDIO
TITLE “The Good Die Young”
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 70:55:07
TRACK 20 AUDIO
TITLE “We Will Rise Again “
PERFORMER “Scorpions”
FLAGS DCP
INDEX 01 76:07:00

Format: FLAC
Bitrate: lossless
Größe: 1,07 GB

Download

Share-Online, Uploaded

http://www.relink.us/f/c4416a0f3c2bb19c327aa5852d3dba

Nur 1x gepackt, kein Passwort, Mirror kompatibel